Tables

Code Name Price  
AWM60-4-XB Alvin® WorkMaster® Table, White Base White Top 37 1/2 " x 60" $460.50
AWM60-3-XB Alvin® WorkMaster® Table, Black Base White Top 37 1/2" x 60" $460.50
AWM48-3XB Alvin® WorkMaster® Table, Black Base White Top 36" x 48" $380.00
AWM48-4-XB Alvin® WorkMaster® Table, White Base White Top 36X48 $380.00
REFLEX ALVIN REFLEX TABLE $461.25